Kanji : judo
www.artsmartiauxjeumont.fr
JUDO Jigoro Kano : fondateur du Judo Kodokan JU JITSU
Musique
Kanji : Ju jitsu